Trang chủY tế công cộngQuản lý bệnh viện

Thực hành công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khoẻ, ấn bản 2023

Thiết kế dịch vụ và tư duy dịch vụ trong chăm sóc sức khỏe và quản lý bệnh viện, 2019
Giáo dục về Chất lượng chăm sóc và an toàn dành cho điều dưỡng, ấn bản thứ 3
Thực hành công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khoẻ, ấn bản 2023
Hướng dẫn về Dữ liệu Y tế: Học từ Dữ liệu để Cải tiến, ấn bản 2, 2022
Quản lý Khủng hoảng Y tế trong các Bệnh viện Cấp cứu, Bài học kinh nghiệm từ COVID-19 và hơn thế nữa, 2022

Cuốn sách này xem xét sự phức tạp của thực hành công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe ngày nay. Nó xác định nhiều khía cạnh tâm lý, xã hội, cảm xúc và tinh thần của bệnh thực thể ở người lớn. Cách tiếp cận này dựa trên các lý thuyết từ chấn thương, can thiệp khủng hoảng và tư vấn hỗ trợ, cũng như các tài liệu thực nghiệm từ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe khác. Nhận thấy rằng vai trò công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe bao gồm từ các can thiệp ngắn hạn hoặc định hướng khủng hoảng đến các mối quan hệ liên tục, định hướng sâu, các tác giả phát triển đánh giá và can thiệp lâm sàng hữu ích cho nhân viên xã hội trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau. Bằng cách sử dụng một khung phân tích lâm sàng chung, nhân viên xã hội có thể đào sâu các kỹ năng tư duy biện chứng của họ trong việc kiểm tra tác động của các bệnh và thương tích cụ thể đối với việc đối phó và phúc lợi.
Mỗi chương bao gồm một phân tích về các tác động tâm lý xã hội của tình trạng y tế nhất định trên các phổ sau: bệnh tật hoặc thương tích (do khởi phát, khóa học, kết quả và mức độ mất khả năng) mối quan hệ giữa bản chất của bệnh tật và chức năng cảm xúc và tâm lý xã hội
Các vấn đề lâm sàng phổ biến, và tác động của chấn thương trong lịch sử và hiện tại
Chăm sóc cuối đời và mất mát
Công bằng xã hội phản ánh của các tác giả về thực tiễn
Thực hành công tác xã hội lâm sàng trong chăm sóc sức khỏe là một tham khảo cần thiết hướng dẫn cho sinh viên và nhân viên ngành công tác xã hội và các chuyên gia công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

TRÍCH DẪN__
The Practice of Clinical Social Work in Healthcare
Editors: Meredith Hemphill and Abigail Nathanson
Year:
2023
Publisher:
Springer
Language:
English
Pages:
252
ISBN 10:
3031316495
ISBN 13:
9783031316494

 

Tải sách: Định dạng PDF, 8 MB, 252 trang, Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Tải xuống chỉ dành cho Thành viên đã đăng ký

Vui lòng ĐĂNG NHẬP, hoặc ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN để tải xuống

THƯ VIỆN MEDIPHARM