You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: poston

Poston Giáo trình Ung thư Học Ngoại khoa

Poston Giáo trình Ung thư Học Ngoại khoa

Thực hiện một đánh giá kịp thời các nguyên lý nền tảng cho vai trò của phẫu thuật trong các bệnh ác tính, cuốn giáo trình mới này cũng thảo luận về các mối quan hệ của phẫu thuật ung thư với các chuyên khoa khác có liên quan trong điều trị bệnh nhân ung thư, và đặc biệt chú trọng một cách tiếp cận thẩm định đến các thử ng [...]
1 / 1 Bài
error: