You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: pollack

Slonim Pollack – Giáo trình Hồi sức Nhi khoa

Slonim Pollack – Giáo trình Hồi sức Nhi khoa

Giới thiệu những thông tin toàn diện và liên kết chặt chẽ các lĩnh vực sinh lý học, sinh lý bệnh học và các vấn đề lâm sàng, Y học hồi sức Nhi khoa là tham khảo nòng cốt và là chuẩn mực dành cho các chuyên gia cấp cứu hồi sức Nhi khoa ở mọi cấp độ đào tạo.  Nó cung cấp một sự chuẩn bị xuyên suốt cho các quá trình ôn thi [...]
1 / 1 Bài
error: