You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: perkin

David Perkin, Atlas Thần kinh học lâm sàng 3e

David Perkin, Atlas Thần kinh học lâm sàng 3e

Atlas Thần kinh học lâm sàng, được biên soạn bởi các bác sĩ David Perkin, Douglas C. Miller, Russell Lane, Maneesh C. Patel, and Fred H. Hochberg, cung cấp một bộ sưu tập hình ảnh định hướng lâm sàng mạnh mẽ nhất trong số tất cả các tham khảo có sẵn trong chuyên khoa của bạn - để giúp bạn chẩn đoán chính xác bất cứ điều k [...]
1 / 1 Bài
error: