You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Oxford Handbook of Clinical Examination and Practical Skills Second Edition

Cuốn sách này cung cấp hướng dẫn rõ ràng về tất cả các khía cạnh về khai thác bệnh sử, khám thực thể lâm sàng, giao tiếp, các quy trình thực hành, và giải thích các dữ liệu Y khoa.  Cùng với những tiến bộ trong các phương pháp giảng dạy, cuốn sách này sử dụng phương pháp tiếp cận hệ thống về Y tế và là một công cụ lý tư [...]
1 / 1 Bài
error: