You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: oudkerk

Trong vòng một thập kỷ qua, X-Quang mạch vành đã trải qua sự phát triển nhanh chóng. Ấn bản thứ 2 của cuốn sách tham khảo duy nhất về chủ đề này bao quát toàn bộ các phương thức X-Quang được sử dụng để kiểm tra các động mạch vành và các thành động mạch. Điểm nhấn đặc biệt được đặt ở vai trò của các kỹ thuật không xâm lấ [...]
1 / 1 Bài
error: