You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: middleton

Middleton Nguyên lý Và Thực Hành Dị ứng 7e, Toàn tập

Middleton Nguyên lý Và Thực Hành Dị ứng 7e, Toàn tập

Tham khảo bán chạy hàng đầu và nổi tiếng thế giới này được coi là người đi tiên phong trong lĩnh vực này. Tập trung vào miễn dịch học và sinh học người, trong khi vẫn báo cáo các thực nghiệm và tiến bộ khoa học, nó cung cấp bao quát toàn diện khoa học cơ sở cũng như hướng dẫn có thẩm quyền về các khía cạnh thực tế của chẩ [...]
Middleton – Nguyên lý và thực hành Dị ứng 8/e

Middleton – Nguyên lý và thực hành Dị ứng 8/e

Middleton Nguyên lý và thực hành lâm sàng Dị ứng tiếp tục truyền thống vững chắc trong việc cung cấp phạm vi toàn diện về khoa học cơ bản hiện đại, cũng như hướng dẫn có thẩm quyền về các khái niệm lâm sàng của chẩn đoán và quản lý các chứng dị ứng. Cung cấp thông tin kịp thời phù hợp với các nhà lâm sàng và các nhà nghiê [...]
Middleton – Bệnh dị ứng căn bản 2017

Middleton – Bệnh dị ứng căn bản 2017

Trong nhiều thập niên qua, các bác sĩ chăm sóc sức khoẻ ban đầu đã dựa vào cuốn sách căn bản về Dị ứng của Middleton như là một tài liệu tham khảo để có thông tin toàn diện về các chứng dị ứng. Nay cuốn sổ tay bệnh di ứng được biên soạn bởi các tác giả Robyn E. O'Hehir, Stephen T. Holgate, và Aziz Sheikh, cung cấp một tài [...]
3 / 3 Bài
error: