You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: mcluckie

McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e

McLuckie, Bệnh Hô hấp Và Quản lý 2e

Những tiến bộ gần đây trong đào tạo chăm sóc chuyên biệt (ICM) đã dẫn đến sự ra đời của đào tạo  dựa trên-năng lực, với một tập trung mạnh mẽ vào sự phát triển của từng năng lực cụ thể ở các giai đoạn cơ bản, trung cấp và cao cấp. Điều này đảm bảo học viên có thể nắm bắt các kỹ năng và kiến ​​thức thích hợp để thực hành l [...]
1 / 1 Bài
error: