You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: mcewen

McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

McEwen Cơ sở Lý thuyết Điều dưỡng 3e

Được thiết kế cho các khóa học cốt lõi được giảng dạy trong tất cả các chương trình điều dưỡng đại học, văn bản này là giáo trình hàng đầu về lý thuyết điều dưỡng hiện đại, súc tích sẵn có trên thị trường. Nó trình bày quan điểm lịch sử về sự phát triển của lý thuyết điều dưỡng, đánh giá các khái niệm và lý thuyết phát t [...]
1 / 1 Bài
error: