You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: maudsley

Maudsley Hướng dẫn kê đơn trong tâm thần học 13e

Maudsley Hướng dẫn kê đơn trong tâm thần học 13e

The revised 13th edition of the essential reference for the prescribing of drugs for patients with mental health disorders The revised and updated 13th edition of The Maudsley Prescribing Guidelines in Psychiatry provides up-to-date information, expert guidance on prescribing practice in mental health, including drug ch [...]
Maudsley, Hướng dẫn kê đơn Thuốc hướng tâm thần 10e

Maudsley, Hướng dẫn kê đơn Thuốc hướng tâm thần 10e

Một trong những tham khảo được sử dụng phổ biến nhất trong thực hành kê đơn các loại thuốc hướng tâm thần, ấn bản thứ 10 của cuốn sách hướng dẫn kê đơn trở lại với một sự cập nhật toàn diện về nội dung cũng như cung cấp các phần mới về các chủ đề mới nhất đang được quan tâm trong lĩnh vực tâm thần học. Một tham khảo cần- [...]
2 / 2 Bài
error: