You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: martini

Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Martini Giải phẫu và Sinh lý Người căn bản 5e

Cuốn giáo trình này cung cấp một sự bao quát sâu rộng và thống nhất cho tất cả các hệ thống trong cơ thể, trong khi vẫn đảm bảo được tính súc tích và ngắn gọn. Điểm nhấn của nó được đặt ở các nguyên lý cơ bản, các khái niệm và ứng dụng của sinh lý và giải phẫu người. Cung cấp một hệ thống thuật ngữ mà không đi vào sự chi [...]
1 / 1 Bài
error: