You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: marin

José Marín-García, Vai trò của Ty thể trong Bệnh Tim

José Marín-García, Vai trò của Ty thể trong Bệnh Tim

Các chức năng của tim phụ thuộc nhiều vào năng lượng oxy hóa được tạo ra trong ty thể. Khiếm khuyết trong cấu trúc và chức năng của ty lạp thể có thể được tìm thấy trong các liên kết với các bệnh tim mạch.  Ti thể và Tim bàn về vai trò của ti thể đối với các bệnh tim mạch, bao gồm cả tổng hợp sinh học và chức năng của ty [...]
1 / 1 Bài
error: