You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: macos

IRT (lý thuyết đáp ứng mục) Lập trình ma trận với Mata. Khả năng lập trình tối đa. Phương pháp lấy mẫu và mô phỏng. Hỗ trợ đầy đủ Unicode. Tích hợp với Excel. SEM (mô hình công thức cấu trúc) Mô hình đa cấp. Mô hình chuyển đổi Markov. Thống kế khảo sát. Phân tích kết quả phân số. Hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ. Các [...]
1 / 1 Bài
error: