You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: macleod

Macleod's Clinical Diagnosis demonstrates how to apply the core clinical skills learned from the companion textbook Macleod's Clinical Examination to maximum advantage. Charting the course from routine work-up to diagnosis, this book presents a modern and realistic approach to clinical assessment and explains how to integr [...]
This classic textbook aims to assist clinicians develop the consultation skills required to elicit a clear history, and the practical skills needed to detect clinical signs of disease. Where possible, the physical basis of clinical signs is explained to aid understanding. Formulation of a differential diagnosis from the in [...]
Cuốn giáo trình kinh điển này trình bày súc tích và ngắn gọn cách đánh giá các triệu chứng và khám phá các dấu hiệu thực thể. Nó mô tả các kỹ năng thực hành trong đó mọi thầy thuốc lâm sàng cần phải nắm vững và phát triển các quy trình chẩn đoán và các chiến lược, kế hoạch điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Cuốn sách nằm tro [...]
Cuốn sách tham khảo tốt nhất giúp bạn áp dụng các kỹ năng khám lâm sàng trong việc hình thành một chẩn đoán phân biệt và đặt các triệu chứng của bệnh nhân vào một bối cảnh logic.Với cách tiếp cận dựa trên vấn đề để lập luận chẩn đoán, phản ánh cả các thực hành giáo dục và thực hành y khoa hiện đại.Sách sẽ giúp bạn xây [...]
4 / 4 Bài
error: