You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: kuperman

Cuốn sách này được dự định như là một tài liệu tham khảo cho sinh viên, nhà nghiên cứu, và các giáo sư quan tâm đến các ứng dụng vật lý và y sinh của chụp cộng hưởng từ (MRI). Các khía cạnh lý thuyết và thực tiễn của MRI đều được nhấn mạnh.  Cuốn sách bắt đầu với thảo luận toàn diện về hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân (N [...]
1 / 1 Bài
error: