You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: keshavan

Sachdev Keshavan, Tâm thần thân liệt thứ phát

Sachdev Keshavan, Tâm thần thân liệt thứ phát

Tâm thần phân liệt có thể không phải chỉ là một loại bệnh đơn lẻ, mà nó là kết quả của một tập hợp đa dạng các các bệnh liên quan. Khoa học thần kinh hiện đại đã bắt đầu tiết lộ một số nền tảng di truyền và môi trường của bệnh tâm thần phân liệt, tuy nhiên, một cách tiếp cận ít được sử dụng là kiểm tra các rối loạn nội kh [...]
1 / 1 Bài
error: