You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: jenicek

Được viết bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học dựa trên chứng cớ, cuốn sách này khám phá những nguyên tắc logic được chính thức áp dụng cho các vấn đề lâm sàng và sử dụng chứng cứ trong lập luận logic.Nó bao gồm các khái niệm chung, lý thuyết, mô hình, và các định nghĩa, lý luận về EBM trong mỗi bước công việc c [...]
Được viết bởi chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Y học dựa trên chứng cớ, cuốn sách này khám phá những nguyên tắc logic được chính thức áp dụng cho các vấn đề lâm sàng và sử dụng chứng cứ trong lập luận logic.Nó bao gồm các khái niệm chung, lý thuyết, mô hình, và các định nghĩa, lý luận về EBM trong mỗi bước công việc c [...]
2 / 2 Bài
error: