You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: jambhekar

Jambhekar Dược Động Học Căn bản

Jambhekar Dược Động Học Căn bản

Đây là hướng dẫn cần thiết cho việc nghiên dược động học của các loại thuốc trong cơ thể. Các khóa học về Dược động học và Sinh dược phẩm đã được đưa vào chương trình giảng dạy Dược khoa ở Mỹ và châu Âu trong nhiều năm qua. Dược động học là nghiên cứu về sự hấp thụ, chuyển hóa, phân phối và loại bỏ các loại thuốc trong cơ [...]
1 / 1 Bài
error: