You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Hóa sinh lâm sàng - TS.BS. Lê Xuân Trường

Hóa sinh lâm sàng – TS.BS. Lê Xuân Trường

Hóa sinh lâm sàng – TS.BS. Lê Xuân Trường

Y học ngày càng tiến bộ và xét nghiệm Hóa sinh ngày càng phát triển, có nhiều dấu ấn sinh học mới được phát hiện và nhiều kỹ thuật mới đã được triển khai áp dụng trong lâm sàng. Hóa sinh lâm sàng có mối quan hệ mật thiết với các môn học như Nội, Ngoại, Sản, Nhi và các chuyên ngành khác nhằm góp phần chẩn đoán, điều [...]
1 / 1 Bài
error: