You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: harpers

Đạt được sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên lý của Sinh hóa học trong mối liên quan của chúng với Y học lâm sàng.Ấn bản thứ 30 của Harper Hình minh họa Sinh hóa học kết hợp các hình minh họa đầy màu sắc với thông tin súc tích ngắn gọn về các bệnh lý sinh hóa và thông tin lâm sàng. Sử dụng các ví dụ lâm sàng phong phú, [...]
Lần tái bản thứ 30 của Harper Hóa sinh Hình minh họa tiếp tục cập nhật những tiến bộ mới nhất và bổ sung các hình ảnh minh họa mới để bao quát các bệnh lý về sinh hóa và thông tin lâm sàng. Sử dụng các ví dụ lâm sàng thực tế, Harper giới thiệu một cách tiếp cận súc tích đến những kiến thức căn bản của sinh hóa mà tất cả c [...]
2 / 2 Bài
error: