You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: hankey

Since the publication of the highly successful first edition, there has been an explosion of rigorous scientific evidence for interventions in clinical neurology. Hankey's Clinical Neurology, Second Edition is fully updated to accommodate the latest advancements in clinical neuroscience. Designed for students of clinical n [...]
Kể từ khi xuất bản ấn bản lần đầu tiên thành công, đã có một sự bùng nổ của bằng chứng khoa học nghiêm ngặt cho các can thiệp trong thần kinh học lâm sàng. Thần kinh học lâm sàng của Hankey, Ấn bản thứ hai được cập nhật đầy đủ để đáp ứng những tiến bộ mới nhất trong khoa học thần kinh lâm sàng. Được thiết kế dành cho học [...]
2 / 2 Bài
error: