You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: grabb

Grabb and Smith’s Plastic Surgery has long been considered the premier reference for plastic surgery residents and practitioners. So it should be no surprise that for this 7th edition major steps have been taken to completely revise and refresh its content.As always, this single-volume reference covers all major are [...]
Hơn 25 năm qua, cuốn sách này đã đặt nên một tham khảo chuẩn cho phẫu thuật thẩm mỹ tổng quát. Grabb và Smith - Phẫu thuật thẩm mỹ đã được cập nhật lên ấn bản thứ năm. Như những phiên bản tiền bối đi trước, ấn bản này cũng là tham khảo một cửa toàn diện duy nhất trong một tập sách nhưng có thể bao quát mọi thứ về các quy [...]
2 / 2 Bài
error: