You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: giáo trình lâm sàng chẩn đoán và điều trị

Sổ Tay Lâm Sàng Chẩn Đoán Và Điều Trị Tập 1

Sổ Tay Lâm Sàng Chẩn Đoán Và Điều Trị Tập 1

Cập nhật thông tin mới trong chẩn đoán và điều trị là nhu cầu bức thiết đồng thời cũng là nghĩa vụ của thầy thuốc trong thực hành chữa bệnh. Bốn tiêu chuẩn của thầy thuốc như mẹ hiền thì tiêu chuẩn đầu tiên luôn là nâng cao kiến thức để kiến thức ngày càng sâu rộng. Nhiều ấn phẩm của Nhà xuất bản y học đã và đang đáp ứng [...]
1 / 1 Bài
error: