You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: franklin

Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e

Franklin Ngoại khoa lâm sàng Căn bản 2e

Cuốn sách này được định hướng chủ yếu đối với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe bên ngoài Hoa Kỳ. Nó là một phiên bản mới của loạt sách Y học cơ bản bỏ túi. Dưới sự chỉ đạo biên tập của nhóm biên soạn cuốn giáo trình Lâm sàng Nội khoa Kumar và Clark, loạt sách này cung cấp cho sinh viên và bác sĩ mới các kiến thức ngắn gọn [...]
1 / 1 Bài
error: