You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: fonseca

Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Fonseca Chấn thương Khoang miệng và Hàm mặt 4/e

Mô tả chẩn đoán và quản lý chấn thương có liên quan đến vùng miệng và hàm mặt từng bước, sách bao quát việc quản lý tổng thể các chấn thương ngoại khoa đầu, cổ, hàm mặt, đánh giá một cách có hệ thống bệnh nhân chấn thương, và các cân nhắc đặc biệt có liên quan đến chăm sóc bệnh nhân. Phiên bản mới này bao gồm hơn 700 hìn [...]
1 / 1 Bài
error: