You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: fishman

Turn to the field's definitive text for a thoroughunderstanding of the clinical and scientific aspects of pulmonary medicine A Doody's Core Title for 2017!Since 1980, Fishman's Pulmonary Diseases and Disorders has delivered unparalleled coverage of pulmonary medicine and the underlying basic and applied science upon w [...]
Bước chân vào lĩnh vực bệnh phổi với một sự hiểu biết thấu đáo về các khía cạnh lâm sàng và khoa học với cuốn giáo trình toàn diện, thẩm quyền và cập nhật này.Từ năm 1980, Bệnh và rối loạn về Phổi của Fishman trở thành tham khảo hàng đầu với nền tảng khoa học cơ bản vững chắc và sự tương quan lâm sàng chặt chẽ của nó. P [...]
2 / 2 Bài
error: