You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: doppler

Siêu âm Doppler lâm sàng cung cấp sự giới thiệu toàn diện và tổng quan các áp dụng chủ chốt của siêu âm Doppler và vai trò của chúng trong quản lý bệnh nhân. Phiên bản mới của cuốn sách tham khảo này thảo luận mọi thứ mà bạn cần biết từ giải phẫu, cách thức scan, kỹ thuật, các dấu hiệu bình thường và bất thường và cách th [...]
1 / 1 Bài
error: