You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Điều dưỡng Nội

Điều dưỡng Nội Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Điều dưỡng Nội Tập 1 + Tập 2 – Bộ Y Tế

Sách Điều dưỡng nội tập 1 đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy ưhọc của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2007. Bộ Y tế ban hành làm tài liệu dạy – học chính thức của ngành Y tế. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Cuốn sách điều dưỡng Nội tập 1 bao gồm các bài [...]
1 / 1 Bài
error: