You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: degowin

DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 9e

DeGowin Khám lâm sàng Chẩn đoán 9e

Không chỉ là một cuốn sách mô tả cách thực hiện việc khai thác bệnh sử và thăm khám thực thể, DeGowin còn hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng trong tư duy về các triệu chứng và dấu hiệu thực thể để tạo điều kiện có thể kiểm chứng giả thuyết chẩn đoán.  Mục tiêu của bác sĩ trong việc thực hiện khai thác bệnh sử và khám thực thể l [...]
1 / 1 Bài
error: