You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Mục Lục Căn bản • Tần suất, phân phối tần suất và tổ chức Ðồ • Trung bình, Ðộ lệch chuẩn và sai số chuẩn • Phân phối bình thường • Khoảng tin cậy của trung bình • Kiểm Ðịnh ý nghĩa của một trung bình • So sánh hai trung bình • So sánh nhiều trung bình - phân tích phương sai • Tương quan và hồi quy tuyến tính • Hồ [...]
1 / 1 Bài
error: