You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: daffner

Daffner, Hình ảnh học trong chấn thương cột sống 3e

Daffner, Hình ảnh học trong chấn thương cột sống 3e

Các phương pháp tạo ảnh được sử dụng để đánh giá bệnh nhân có nghi ngờ chấn thương cột sống đã trải qua những thay đổi căn bản trong thập kỷ qua, quan trọng nhất là uy thế của chụp cắt lớp vi tính (CT) đã trở thành phương thức điều tra chủ chốt. Các vấn đề như bức xạ liều cao liên quan với các nghiên cứu cắt lớp vi tính v [...]
1 / 1 Bài
error: