You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Cộng hưởng từ

Đạt được chẩn đoán phân biệt chính xác, hữu ích về mặt lâm sàng với sự trợ giúp của chuyên gia từ nguồn tài nguyên duy nhất này .ExpertDDx: Bụng và xương chậu chẩn đoán phân biệt hữu ích nhất cho từng vùng của bụng và xương chậu, được nhóm theo vị trí giải phẫu, phát hiện hình ảnh chung, dựa trên chỉ dẫn. Mỗi chẩn đoán phâ [...]
MRI và CT Hệ thống tim mạch, cộng hưởng từ tim mạch máu, sách y học [...]
2 / 2 Bài
error: