You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: chinh

ICD-10-CM 2019: The Complete Official Codebook provides the entire updated code set for diagnostic coding, organized to make the challenge of accurate coding easier. This codebook is the cornerstone for establishing medical necessity, determining coverage and ensuring appropriate reimbursement. Each of the 21 chapters in t [...]
Mỗi cuốn sách trong series "Các chủ đề chính" bao gồm các thông tin cần thiết cho hướng dẫn lâm sàng, có thể truy cập nhanh chóng các chi tiết chính xác và thực tế, cũng như cho các kỳ thi sau đại học, như là một hướng dẫn ôn tập cần thiết.Cuốn sách này cung cấp thông tin cập nhật về các nguyên tắc và thực hành phẫu thu [...]
2 / 2 Bài
error: