You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: Cấp cứu ngoại khoa

Cấp cứu và hồi sức nhi khoa luôn luôn là một nhu cầu bức thiết tại mọi tuyến điều trị. Trước đây đã có một số sách đề cập vấn đề này. Song giờ đây, trong xu thế hiện đại hóa và công nghiệp hóa đất nước, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao đòi hỏi ngành cấp cứu và hồi sức nhi khoa phải tự vươn lên làm chủ c [...]
About this book Written by an expert author team at the renowned Boston Children's Hospital, USA, The Pediatric Cardiac Anesthesia Handbook provides a comprehensive yet concise overview of the anesthetic management of pediatric patients with congenital heart disease.This book is divided into two parts. The first part [...]
2 / 2 Bài
error: