You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: caffey

Trong hơn 70 năm, Chẩn đoán hình ảnh nhi khoa Caffey, là tài liệu tham khảo toàn diện mà các bác sĩ X quang tin cậy để bao quát về tất cả các khía cạnh của hình ảnh nhi khoa. Trong phiên bản thứ 13, Tiến sĩ Brian Coley dẫn đầu một nhóm các chuyên gia giúp bạn cập nhật các tiêu chuẩn thực hành ngày nay về hiệu ứng và an toà [...]
Suốt hơn 70 năm, Caffey Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa đã trở thành một tham khảo toàn diện dành cho các bác sĩ X-Quang, với sự bao quát toàn diện tất cả các khía cạnh của thăm dò hình ảnh Nhi khoa.Trong lần xuất bản thứ 13, bác sĩ Brian Coley đã dẫn đầu nhóm chuyên gia mang đến cho bạn những tiêu chuẩn thực hành tốt nhất [...]
Từ năm 1945, Các chuyên gia X-Quang đã dựa vào Caffey Chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa như là tham khảo toàn diện nhất và hướng dẫn có thẩm quyền cho mọi lĩnh vực của chẩn đoán hình ảnh Nhi khoa.Tiếp tục truyền thống xuất sắc đó, lần tái bán thứ 12 này đã được cập nhật toàn diện nhưng lại súc tích hơn, tập trung vào những v [...]
3 / 3 Bài
error: