You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: brackmann

Phẫu thuật Tai và nền sọ ấn bản thứ 3 là một tham khảo ngoại khoa vô giá, đã được cập nhật toàn diện để phản ánh những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực này, bao quát mọi khía cạnh của phẫu thuật tai và nền sọ. Các bác sĩ Derald E. Brackmann, Clough Shelton, and Moises A. Arriaga mang đến cho bạn 7 chương mới về các chủ đề [...]
1 / 1 Bài
error: