You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: blueprints

Blueprints Ngoại khoa Căn bản 5/e

Blueprints Ngoại khoa Căn bản 5/e

Bluesprint Ngoại khoa căn bản cung cấp thông tin súc tích, dễ hiểu những gì mà các bạn sinh viên y khoa cần biết khi đi lâm sàng ngoại khoa hoặc chuẩn bị cho kỳ thi hết môn. Mỗi chương được trình bày ngắn gọn với các nội dung tóm lược, bảng biểu, hình ảnh và điểm chính. Phiên bản này đã được cập nhật một cách toàn diện và [...]
1 / 1 Bài
error: