You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: berry

Berry&Kohn Nguyên lý và Kỹ thuật Căn Bản của Ngoại khoa 12e

Berry&Kohn Nguyên lý và Kỹ thuật Căn Bản của Ngoại khoa 12e

Berry&Kohn Kỹ thuật Phòng Mổ đã là cuốn giáo trình được lựa chọn để hiểu các nguyên lý và kỹ thuật căn bản của ngoại khoa trong hơn 50 năm qua. Dễ đọc, chính xác và toàn diện, nó bao gồm "Những chi tiết cơ bản" của các kỹ thuật ngoại khoa trong một định dạng mà trong đó sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng một cách có hiệu quả [...]
1 / 1 Bài
error: