You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: bernard

Kiến thức cơ bản về thống kê sinh học cung cấp cho người đọc các kiến thức thiết yếu về các phương pháp, kỹ thuật và các nhu cầu điện toán để thành công trong lĩnh vực y học. Mỗi khái niệm mới được phát triển một cách có hệ thống thông qua các ví dụ hoàn chỉnh từ các vấn đề nghiên cứu y học hiện nay. Đọc xong cuốn sách nà [...]
1 / 1 Bài
error: