You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: benh block nhanh phai hoan toan

This brand new guide assists students, interns and residents in developing a functional understanding of the set-up, workings and interpretation of ECGs Step-by-step graphics and short, bite-sized explanations Covers all major cardiac abnormalities including hypertrophy, arrhythmias, conduction blocks, and pre-excitation [...]
Một bộ sưu tập các ECG giảng dạy đặc biệt từ các thư viện của hơn 60 giảng viên hàng đầu về tim mạch và ECG từ khắp nơi trên thế giới. Các điện tim đồ được trình bày trong 232 trường hợp cùng với các câu hỏi và thảo luận đầy đủ. Một nguồn tài nguyên có một không hai cho cả việc học và dạy cũng như diễn giải ECG.BOO [...]
2 / 2 Bài
error: