You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: beckmann

Beckmann Giáo trình Sản Phụ khoa 7e

Beckmann Giáo trình Sản Phụ khoa 7e

Từ lâu được coi là tham khảo chuẩn trong lĩnh vực Sản khoa và Phụ khoa dành cho sinh viên đi luân khoa cũng như học viên sau đại hoc, Sản phụ khoa nay đã được cập nhật lên ấn bản thứ 7 mới nhất. Đây là cuốn giáo trình duy nhất có sẵn liên kết chặt chẽ với các Guidelines của Đại học Sản Phụ khoa Hoa Kỳ, các khuyến nghị điề [...]
1 / 1 Bài
error: