You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: barkley

Barkley, Sổ tay Chẩn đoán Và Điều trị ADHD 3e

Barkley, Sổ tay Chẩn đoán Và Điều trị ADHD 3e

Cuốn sổ tay này giới thiệu kiến thức mở rộng về bản chất, chẩn đoán, đánh giá và điều trị Rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD. Sách cung cấp hướng dẫn có thẩm quyền để hiểu và quản lý các thử thách của ADHD ở trẻ em, vị thành niên, và người lớn trong các hoàn cảnh lâm sàng khác nhau.  Tất cả các chương kết thúc với các đi [...]
1 / 1 Bài
error: