You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: barash

Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Barash Sổ tay Lâm sàng Gây mê 6e

Sổ tay lâm sàng gây mê ấn bản thứ 6 là cuốn cẩm nang bỏ túi cung cấp thông tin toàn diện, súc tích, cần thiết về tất cả các khía cạnh của gây mê lâm sàng.  Tất cả những nội dung lâm sàng thực tế nhất từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực này giúp bạn biết phải làm gì và làm thế nào, được trình bày ở dạng phác họa ba [...]
1 / 1 Bài
error: