You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: baert

Prayer-Baert Hình ảnh Cộng hưởng từ Thai nhi

Prayer-Baert Hình ảnh Cộng hưởng từ Thai nhi

Đây là cuốn sách toàn diện nhất được viết về chủ đề chụp cộng hưởng từ thai nhi. Nó cung cấp một cách tiếp cận thực tế về việc sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ và tối ưu hóa các trình tự. Các điều kiện bệnh lý thai nhi và các phương pháp chẩn đoán trên phim chụp MRI trước khi sinh được thảo luận theo hệ thống cơ quan, [...]
1 / 1 Bài
error: