You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: appleton

Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Lange&Appleton Ôn thi Giải phẫu học 6e

Cuốn sách này cung cấp cho sinh viên y khoa công cụ ôn tập và tự đánh giá tốt nhất về tất cả các chủ đề chính trong giải phẫu học để hoàn thành khóa học giải phẫu ở trường Y cũng như chuẩn bị cho kỳ thi USMLE Step 1. Phiên bản mới cung cấp hơn 800 câu hỏi ôn tập theo phong cách USMLE, kèm theo các câu trả lời, những chú t [...]
1 / 1 Bài
error: