You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: aitkenhead

Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead Giáo trình Gây mê 6e

Smith và Aitkenhead’ Giáo trình Gây mê đã trở thành cuốn sách được lựa chọn bởi các học viên gây mê hồi sức và được khuyến nghị cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành gây mê. Nó cũng rất được tin tưởng như một hướng dẫn thực tế dành cho các chuyên gia gây mê và các chuyên gia y tế khác có liên quan với chăm sóc bệnh nhân gi [...]
1 / 1 Bài
error: