You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Tag: adams

Adams & Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10e

Adams & Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10e

The gold-standard text that has defined neurology – updated for today’s practice in full color A Doody's Core Title for 2017! The definitive text on the full-spectrum of neurology for decades, Adams and Victor's provides the treatment and management strategies needed to confidently handle both common and rare neurologic [...]
Adams&Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10/e

Adams&Victor Các nguyên lý Thần kinh học 10/e

Tham khảo được Quốc tế công nhận trong lĩnh vực thần kinh nay đã được cập nhật. Là tham khảo hàng đầu trong hàng chục năm, Adams và Victor's cung cấp các chiến lược điều trị và quản lý cần thiết để giúp các bác sĩ lâm sàng tự tin giải quyết cả các tình trạng thần kinh thông thường và hiếm gặp. Được viết bằng phong cách s [...]
2 / 2 Bài
error: