You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Seeley Giải phẫu và Sinh lý học Người 8e

Anatomy and Physiology

Giáo trình này được biên soạn để giúp sinh viên phát triển một sự hiểu biết cơ bản, vững chắc về giải phẫu học và sinh lý học Người mà không cần phải trình bày quá nhiều chi tiết rườm rà.

Các tác giả đã lựa chọn cẩn thận các khái niệm quan trọng và mô tả tuyệt vời giải phẫu của các tế bào, cơ quan và các hệ thống cơ quan. Các cơ quan giải phẫu được mô tả một cách rõ ràng và chính xác với sự giải thích dễ hiểu cách thức hoạt động của các cấu trúc giải phẫu, làm thế nào chúng đảm nhiệm được các chức năng và kết hợp cùng nhau để duy trì sự sống của cơ thể.
Để nhấn mạnh các khái niệm về giải phẫu và sinh lý học, các tác giả đã cung cấp sự giải thích về việc làm thế nào các cấu trúc giải phẫu đáp ứng với sự lão hóa, những thay đổi trong hoạt động thể chất, và bệnh tật, với sự trọng tâm đặc biệt về sự cân bằng nội môi và các cơ chế điều hòa để duy trì nó. Các ví dụ minh họa thú vị và kịp thời giúp sinh viên ứng dụng kiến thức và hiểu biết của mình vào trong một ngữ cảnh lâm sàng.

TÓM TẮT
Anatomy and Physiology
Rod Seeley, Trent Stephens, Philip Tate
Hardcover: 1116 pages
Publisher: McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 
8 edition (February 23, 2007)
Language: English
ISBN-10: 0073293687
ISBN-13: 978-0073293684

TẢI SÁCH

PDF – 97 MB – 1116 TRANG
Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

NỘI DUNG NÀY ĐÃ BỊ ẨN.

Vui lòng chia sẻ để mở khóa (Bấm nút Tweet)

Sachyhoc.com

NHẬN XÉT

error: