You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Quan hệ đối tác công-tư trong y tế: Cải thiện cơ sở hạ tầng và công nghệ

Cuốn sách này xem xét việc sử dụng Quan hệ đối tác công tư (PPP) trong việc cung cấp tài sản vật chất, cơ sở hạ tầng và công nghệ và các dịch vụ lâm sàng liên quan, trong lĩnh vực y tế. Mô hình PPP đại diện cho hình thức giao dịch hợp đồng phức tạp nhất chưa từng xuất hiện trong lĩnh vực y tế, do đặc tính dài hạn, độ phức tạp tài chính và cơ chế phân bổ rủi ro.
Cuốn sách này dựa trên những bài học của các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý và các công ty tư nhân để giải quyết những thách thức cụ thể trong lĩnh vực y tế. Đây là hướng dẫn tham khảo về PPP trong y tế, trình bày lý thuyết, bằng chứng và thực tiễn và làm cho chúng có liên quan đến hoạt động đối với tất cả các bên liên quan của PPP.

Mục lục :
Lời nói đầu …. Trang i-xiv
Quan hệ đối tác công tư và chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe (Mark Hellowell) …. Trang 1-13
Chọn đúng mô hình PPP (Veronica Vecchi, Niccolò Cusumano) …. Trang 15-42
Yếu tố chính của PPP: Rủi ro (Veronica Vecchi) …. Trang 43-64
Nguyên tắc lập ngân sách vốn để đánh giá các dự án PPP (Veronica Vecchi, Francesca Casalini) …. Trang 65-84
Đánh giá chi phí vốn cho hợp đồng PPP (Mark Hellowell, Veronica Vecchi) …. Trang 85-109

CHI TIẾT SÁCH____
Title: Public-Private Partnerships in Health: Improving Infrastructure and Technology
Author(s): Veronica Vecchi,Mark Hellowell (eds.)
Publisher: Palgrave Macmillan
Year: 2018 Edition: 1
Language: English Pages (biblio\tech): XIV, 109\118
ISBN: 978-3-319-69562-4
Size: 2 MB Extension:pdf

Tải sách: Định dạng PDF, 118 trang, 2 MB – GOOGLE DRIVE

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: