You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

[PDF] Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa

Việc dịch thuật ngữ y học từ tiếng Anh sang tiếng Việt là một lĩnh vực chuyên ngành đầy thách thức nhưng lý thú trong dịch thuật học. Tuy nhiên, ở các trường ngoại ngữ tại Việt Nam, dịch thuật chuyên ngành nói chung và dịch thuật y học nói riêng chưa được chú trọng một cách đặc biệt. Mục đích chính của bài báo là phân tích và xem xét các các khía cạnh ngôn ngữ và ngữ dụng về ngữ vực và thuật ngữ y học tiếng Anh trong dịch thuật.

Bài báo cũng cung cấp một số phương thức gợi ý để dịch các thuật ngữ y học. Tác giả hy vọng bài báo mang lại ý nghĩa thực tiễn cho sinh viên ngành y và những ai quan tâm đến dịch thuật y học. Từ khóa: thuật ngữ y học; dịch thuật y học; dịch thuật chuyên ngành; từ viết tắt trong y học; ghép nhân danh.

CHI TIẾT SÁCH___
Sổ tay người học Tiếng Anh Y Khoa
(A HANDBOOK FOR MEDICAL ENGLISH LEARNERS)
Tác giả: Nguyễn Phước Vĩnh Cố
Tôn Nữ Thanh Thảo
Tôn Nữ Hải Anh
Bảo Nguyên

Tải xuống chỉ dành cho thành viên đã đăng ký

Vui lòng Đăng nhập, hoặc Đăng ký tài khoản mới để tải xuống!

error: